Ogłoszenie nr 500008164-N-2018 z dnia 11.01.2018 r.
Pokój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503800-N-2018
Data: 10/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034   Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminapokoj.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bip.gminapokoj.p Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bip.gminapokoj.p
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bip.gminapokoj.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bip.gminapokoj.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-25, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-26, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych