Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500080705-N-2018 z dnia 2018-04-13 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kraków

Ogłoszenie nr 500052031-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 523327-N-2018
Data: 2018-02-28
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 00032698300000, ul. ul. Radzikowskiego  152, 31342   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6628000, 6628097, e-mail magdalena.zydek@ifj.edu.pl; kinga.zajaczkowska@ifj.edu.pl, faks 12 6628458.
Adres strony internetowej (url): www.ifj.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria kryteria:cena, znaczenie:60,00; kryteria:autoryzacja, znaczenie:40,00;
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria kryteria:cena, znaczenie:60,00; kryteria:autoryzacja, znaczenie:30,00; kryteria:gwarancja, znaczenie:10,00;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie aparatu RTG Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz wykonanych usług , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Wykaz wykonanych usług , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2.Koncesja/zezwolenie/licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych