Ogłoszenie nr 540187193-N-2020 z dnia 28.09.2020 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540181549-N-2020
Data: 21.09.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167506600000, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: dla części 3 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na ułożeniu nawierzchni kostki betonowej typu bruk o nawierzchni przekraczającej 200m2 oraz ułożeniu nawierzchni z płyt typu JOMB o powierzchni co najmniej 1000m2.
W ogłoszeniu powinno być: dla części 3 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na ułożeniu nawierzchni kostki betonowej o nawierzchni przekraczającej 200m2 oraz ułożeniu nawierzchni z płyt typu JOMB o powierzchni co najmniej 1000m2.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych