Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500039638-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
Świdnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518318-N-2018
Data: 14/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 88427423960000, ul. Ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego  3, 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 379 131, e-mail sekretariat@niepelnosprawni.swidnica.pl, faks 746 379 131.
Adres strony internetowej (url): www.niepelnosprawni.swidnica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-23, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-05, godzina: 09:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych