Ogłoszenie nr 540212640-N-2020 z dnia 28.10.2020 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599254-N-2020
Data: 19/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 109, Krajowy numer identyfikacyjny 69329100000000, ul. Inżynierska  54, 53-230  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 798 68 39, e-mail sekretariat.sp109@wroclawskaedukacja.pl, faks 71 339-00-73.
Adres strony internetowej (url): https://www.sp109wroclaw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-28, godzina: 15:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-03, godzina: 15:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 10 Nazwa: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2021r. z podziałem na zadania. Soki niepasteryzowane. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2021r. z podziałem na zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2021-12-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena ofertowa 60,00 czas dostawy specjalnej 40,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych