Ogłoszenie nr 540220931-N-2020 z dnia 06.11.2020 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599521-N-2020
Data: 27/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167506600000, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 80.000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn.zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015 z adnotacją: „Wadium Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie – zlewnia PS1”.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 80.000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn.zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015 z adnotacją: „Wadium Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie – zlewnia PS1”. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia) przesłany Zamawiającemu na adres e-mail przetargi@trabkiw.ug.gov.pl przed terminem składania ofert? Nie będzie uwzględniana elektroniczna kopia ( skan ) dokumentu podpisany elektronicznym podpisem przez wykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-17, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych