Ogłoszenie nr 540141832-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565887-N-2020
Data: 27/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy numer identyfikacyjny 31915000000000, ul. Al. Ujazdowskie  11, 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5212773, 5212888, 5212214, e-mail judyta.kowalska@ms.gov.pl, faks 22 6289785, 5212697.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc, https://ezamowienia.ms.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/profil-nabywcy-
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: 1. Zestawienie stałych symetrycznych łączy dostępowych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 IPU nastąpi w terminie do 35 dni od dnia zawarcia Umowy. Skonfigurowanie i uruchomienie Usługi zgodnie z § 2 IPU nastąpi w terminie do dnia wskazanego w pkt. 2. 2. Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do sieci Internet, określoną w § 2 ust. 1 IPU (wraz z usługą ochrony przed Atakami DDoS określoną w § 2 ust. 1 pkt. 9 IPU dla lokalizacji wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) IPU, przez okres 33 miesięcy, liczony od dnia uruchomienia Usługi o parametrach wskazanych w Umowie, tj. od dnia 1 października 2020 roku. 3. Umowa została zawarta na czas określony od dnia zawarcia Umowy do dnia 1 lipca 2023 r., a w przypadku, gdy uruchomienie Usługi nastąpi po dniu 1 października 2020 r. - na czas określony od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia, w którym Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z pkt. 2.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zestawienie stałych symetrycznych łączy dostępowych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 IPU nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy. Skonfigurowanie i uruchomienie Usługi zgodnie z § 2 IPU nastąpi w terminie do dnia wskazanego w pkt. 2. 2. Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do sieci Internet, określoną w § 2 ust. 1 IPU (wraz z usługą ochrony przed Atakami DDoS określoną w § 2 ust. 1 pkt. 9 IPU dla lokalizacji wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) IPU, przez okres 33 miesięcy, liczony od dnia uruchomienia Usługi o parametrach wskazanych w Umowie, tj. od dnia 1 listopada 2020 roku. 3. Umowa została zawarta na czas określony od dnia zawarcia Umowy do dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku, gdy uruchomienie Usługi nastąpi po dniu 1 listopada 2020 r. - na czas określony od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia, w którym Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z pkt. 2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-04, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-07, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych