Ogłoszenie nr 500058101-N-2018 z dnia 16.03.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528891-N-2018
Data: 09/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2, 15865   Białystok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, e-mail ps4@um.białystok.pl, faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (url): ps4.bialystok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby 3 placówek realizujących projekt pn.: Przedszkolaki odkrywają świat, w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL. przedmiot zamówienia został określony w następujących częściach: Cz. 1 – artykuły papierniczo-biurowe Cz. 2 – sprzęt nagłaśniający Cz. 3 – pomoce dydaktyczne Cz. 4 – matematyka na co dzień Cz. 5 – w królestwie szachów Cz. 6 – przedszkolni naukowcy Zamawiający nie przewiduje ograniczeń dotyczących złożenia ofert na wybrane części.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby 3 placówek realizujących projekt pn.: „Przedszkolaki odkrywają świat” w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL. 2. Opisy, skład, technologie bądź materiały wskazujące producentów określają wymagania minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie zamienników, które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej dostarczanego asortymentu. 3. Wskazane bądź sugerujące opisy nie stanowią zatem preferencji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. Do spełnienia powyższego warunku Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z Formularzem ofertowym specyfikacji/karty charakterystyki produktu – o ile występuje. W takim przypadku wypełnienie opisu oferowanego asortymentu w zestawieniu ilościowym (excel) stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego nie jest wymagalne. 5. Przedłożone przez Wykonawcę dowody potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. pkt. 4 muszą być jednoznaczne. Zamawiający odrzuci przedłożone dokumenty jeżeli nie będą pozwalały na jednoznaczne spełnienie powyższego obowiązku. 6. Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku EXCEL ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie. 7. Realizacja dostaw będzie dokonywana na podstawie wskazań Zamawiającego w których określony zostanie termin i miejsce dostawy oraz asortyment zamówienia. Zamawiający w szczególności przewiduje dostarczenie określonego zamówienia do trzech wskazanych miejsc odpowiadających lokalizacji pozostałych uczestników przedmiotowego projektu. Z związku z powyższym Zamawiający wymaga wystawienie odrębnych faktur dla każdego podmiotu uczestniczącego w przedmiotowym projekcie. Wszelkie konsekwencje podatkowe leżą po stronie Wykonawcy/-ów. 8. Przedmiot zamówienia został określony w następujących częściach: Cz. 1 – artykuły papierniczo-biurowe Cz. 2 – sprzęt nagłaśniający Cz. 3 – pomoce dydaktyczne Cz. 4 – matematyka na co dzień Cz. 5 – w królestwie szachów Cz. 6 – przedszkolni naukowcy Zamawiający nie przewiduje ograniczeń dotyczących złożenia ofert na wybrane części. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego asortymentu. 9. Warunki dostawy: 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem na własny koszt i ryzyko. 2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie zawartej umowy oraz ewentualnych dodatkowych ustaleń bądź wskazówek Zamawiającego, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Zamawiającego, 3) jakiekolwiek zawiadomienie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej lub faxu skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron, 4) Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. 5) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 6) przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) odpowiednich środków transportu; b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c) przeprowadzenia ewentualnej kontroli jakości i zgodności dostarczonego towaru z wymogami Zamawiającego. 10. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 11. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych