Ogłoszenie nr 540418489-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 766277-N-2020
Data: 14/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
WS SPZOZ , Krajowy numer identyfikacyjny 97077473300000, ul. Chałubińskiego   7, 67-100  Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (68)3882285, e-mail a.flis@szpital-nowasol.pl, faks (68)3871281.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowasol.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 280 000,00 zł. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 12.03.2021r. do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 280 000,00 zł. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 19.03.2021r. do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami rozdziału XIII SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 12.03.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 19.03.2021, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych