Ogłoszenie nr 500051352-N-2017 z dnia 30.10.2017 r.
Konstancin-Jeziorna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605384-N
Data: 22/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konstanciński Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 001077625, ul. Mostowa   15, 05-510  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22-484-20-20, 22-484-20-27, e-mail biuro@konstancinskidomkultury.pl, pginel@konstancinskidomkultury.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.konstancinskidomkultury.pl; www.tenders.com.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-31, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-31, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych