Ogłoszenie nr 540432849-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560432754-N-2021
Data: 10/06/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 17511575001610, ul. ul. Ogrodowa  21, 20-075  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 534 92 39, e-mail zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl, faks 81 5349239, 5324467.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: V
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: konieczność wykonania robót nieobjętych umową a koniecznych dla prawidłowego wykonania umowy
W ogłoszeniu powinno być: konieczność wykonania robót nieobjętych umową a koniecznych dla prawidłowego wykonania umowy, wzrost wynagrodzenia z kwoty 1532404.24 PLN netto na kwotę 1558043.67 PLN netto

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych