Ogłoszenie nr 500071586-N-2018 z dnia 04.04.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534237-N-2018
Data: 23/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Białostocki Ośrodek Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 366210700, ul. Legionowa  5, 15-281   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 424 823, e-mail administracja@bok.bialystok.pl, faks 857 447 023.
Adres strony internetowej (url): www.bok.bialystok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 8. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: 1) koncepcję należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim w wersji papierowej – każdy wariant po 3 egz. oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i AutoCAD – 1 egz.
W ogłoszeniu powinno być: 8. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: 1) koncepcję należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim w wersji papierowej w 3 egz. oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF i AutoCAD w 1 egz.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-06, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-10, godzina: 09:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych