Ogłoszenie nr 540436269-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Proszowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560436183-N-2021
Data: 13/10/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155603300000, ul. 3 Maja  72, 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 .
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1)
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/02/2020
W ogłoszeniu powinno być: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/02/2021

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych