Ogłoszenie nr 540092936-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.
Gościno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541043-N-2020
Data: 18/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gościno, Krajowy numer identyfikacyjny 53488800000000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78-120  Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl, faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (url): http://bip.goscino.com.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych