Ogłoszenie nr 540402029-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Gorzów Wielkopolski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776265-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
INNEKO Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 21052365200000, ul. ul. Teatralna  49, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7225385 w. 36, e-mail ksiegowisc@inneko.pl, faks 95 7225385.
Adres strony internetowej (url): http://bip.inneko.pl/index.php?id=14&id2=13
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 10,00 Skrócenie terminu realizacji robót 10,00 Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 10,00 Skrócenie terminu realizacji robót 10,00 Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 20,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych