Ogłoszenie nr 540432856-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Legnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775322-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prezydent Miasta Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. Słowiański  8, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 767 212 100, e-mail im@legnica.um.gov.pl, faks 767 212 115.
Adres strony internetowej (url): www.um.bip.legnica.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 tj.) - inspektor nadzoru inwestorskiego - branża drogowa – koordynator Wykonawca zatrudniał będzie osobę do wykonywania wskazanych przez Zamawiającego powyżej czynności, w całym okresie realizacji zamówienia na umowę o pracę.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wykreśla poniższy zapis w całości: "Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 tj.) - inspektor nadzoru inwestorskiego - branża drogowa – koordynator Wykonawca zatrudniał będzie osobę do wykonywania wskazanych przez Zamawiającego powyżej czynności, w całym okresie realizacji zamówienia na umowę o pracę".

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19.01.2021, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.06.2021, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych