Ogłoszenie nr 540072463-N-2019 z dnia 12.04.2019 r.
Krasnystaw:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534852-N-2019
Data: 09/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Krasnymstawie, Krajowy numer identyfikacyjny 11025079500000, ul. ul. Okrzei  15, 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5763140, e-mail boguslaw.bojarski@tbskrasnystaw.pl, faks 82 5763140.
Adres strony internetowej (url): www.tbskrasnystaw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: zakończenia: 2019-11-15
W ogłoszeniu powinno być: zakończenia: 2020-04-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2019r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO S.A. Oddział w Krasnymstawie, nr rachunku 06 1240 2236 1111 0000 3706 1038 W dniu otwarcia ofert, wadium musi być na koncie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo — kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO S.A. Oddział w Krasnymstawie, nr rachunku 06 1240 2236 1111 0000 3706 1038 W dniu otwarcia ofert, wadium musi być na koncie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-25, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-30, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robot budowlanych polegających na odbudowie historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr ewid. 885, 886/2, 887/2, 888 składającego się z zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z jednopoziomowym garażem podziemnym, z jednym wjazdem/wyjazdem, stacją transformatorową i przyłączami do sieci miejskich oraz miejscem pamięci. Od strony ulicy Mostowej obiekty posiadają III kondygnacje nadziemne, od strony ul. Czystej – II kondygnacje. Od strony ulicy Kościuszki zadaszone miejsce pamięci upamiętniające ofiary terroru komunistycznego. Projekt miejsca pamięci zakłada odrestaurowanie istniejącego krzyża (w hołdzie ofiarom UB) i przeniesienie go pod zadaszenie. Kubatura budynków w części nadziemnej 9172 m3, kubatura obiektu w części podziemnej 5032 m3, powierzchnia całkowita budynków 4089,12 m2. Obiekt sklasyfikowany według PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych)jako budynek mieszkalny. Ilość mieszkań - 25. Ilość lokali usługowych - 8. 2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. dokumentacją projektową, wykazem zmian i ograniczeń w realizacji dokumentacji projektowej, wykazem zrealizowanych dotychczas robót oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 3. Roboty budowlane będą realizowane w czterech etapach finansowania. 4. Płatności będą odbywać się po wykonaniu poszczególnych etapów robót.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robot budowlanych polegających na odbudowie historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr ewid. 885, 886/2, 887/2, 888 składającego się z zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z jednopoziomowym garażem podziemnym, z jednym wjazdem/wyjazdem, stacją transformatorową i przyłączami do sieci miejskich oraz miejscem pamięci. Od strony ulicy Mostowej obiekty posiadają III kondygnacje nadziemne, od strony ul. Czystej – II kondygnacje. Od strony ulicy Kościuszki zadaszone miejsce pamięci upamiętniające ofiary terroru komunistycznego. Projekt miejsca pamięci zakłada odrestaurowanie istniejącego krzyża (w hołdzie ofiarom UB) i przeniesienie go pod zadaszenie. Kubatura budynków w części nadziemnej 9172 m3, kubatura obiektu w części podziemnej 5032 m3, powierzchnia całkowita budynków 4089,12 m2. Obiekt sklasyfikowany według PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych)jako budynek mieszkalny. Ilość mieszkań - 25. Ilość lokali usługowych - 8. 2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. dokumentacją projektową, wykazem zmian i ograniczeń w realizacji dokumentacji projektowej, wykazem zrealizowanych dotychczas robót oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 3. Roboty budowlane będą realizowane w sześciu etapach finansowania. 4. Płatności będą odbywać się po wykonaniu poszczególnych etapów robót.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych