Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500053014-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.
Szamotuły:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528317-N-2018
Data: 09032018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Nr 2, Krajowy numer identyfikacyjny 10007800000, ul. ul. Szczuczyńska  3, 64500   Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 921 559, e-mail zsnr2szamotuly@onet.pl, faks 612 921 559.
Adres strony internetowej (url): www.zsnr2szamotuly@onet.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne TAK
W ogłoszeniu powinno być: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin wykonania umowy podlega ocenie w kryteriach oceny ofert
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin wykonania umowy podlega ocenia w kryteriach oceny ofert, maksymalnie 7 tygodni

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.I.2
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku- Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2018-03-26, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-27, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych