Ogłoszenie nr 500066146-N-2017 z dnia 28.11.2017 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 619809-N-2017
Data: 21-11-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy ul. Bogusławskiego 20/6, ul. Lompy 5a/9, ul. Lompy 6d/6, Pl. Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont mieszkań przy ul. Lompy 5a/9, ul. Lompy 6d/6, Pl. Pokoju 2a/1, ul. Śniadeckiego 6a/3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mieszkań w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji gazowej, CO, CWU, wod.- kan., elektrycznej. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) wykonawcze projekty branżowe: budowlany, instalacje C.O, CWU, wod-kan oraz elektryczny, 2) projekt budowlany instalacji gazu wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, 3) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi), 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( w pełnym zakresie remontu mieszkań). Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) projektu budowlanego instalacji gazu - 6 egz. 2) projektów wykonawczych ogólnobudowlany, CO, CWU, wod.-kan., elektryczny – 4 egz. 3) kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże – 2 egz. 4) przedmiarów robót z podziałem na poszczególne branże – 2 egz. 5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2egz. Opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapa (format dxf) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt). Charakterystyka mieszkań Mieszkania wyposażone w wentylacje grawitacyjną, instalacje wod.-kan., gaz, elektryczną, ogrzewane przy pomocy pieców węglowych. Mieszkanie przy ul Bogusławskiego 20/6 po pożarze. Mieszkania niezamieszkałe. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr:2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mieszkań w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji gazowej, CO, CWU, wod.- kan., elektrycznej. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) wykonawcze projekty branżowe: budowlany, instalacje C.O, CWU, wod-kan oraz elektryczny, 2) projekt budowlany instalacji gazu wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, 3) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót z podziałem na branże (w pełnym zakresie remontu mieszkań, łącznie z instalacjami, domofonowymi, dzwonkowymi), 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( w pełnym zakresie remontu mieszkań). Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1) projektu budowlanego instalacji gazu - 6 egz. 2) projektów wykonawczych ogólnobudowlany, CO, CWU, wod.-kan., elektryczny – 4 egz. 3) kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże – 2 egz. 4) przedmiarów robót z podziałem na poszczególne branże – 2 egz. 5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2egz. Opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) i przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD – 2szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Dodatkowo w wersji edytowalnej: projekt (format dwg), kosztorys, przedmiary (format kst lub ath), mapa (format dxf) oraz specyfikacje techniczne (format doc lub odt). Charakterystyka mieszkań Mieszkania wyposażone w wentylacje grawitacyjną, instalacje wod.-kan., gaz, elektryczną, ogrzewane przy pomocy pieców węglowych. Mieszkania niezamieszkałe. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-29, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-30, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych