Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500065607-N-2018 z dnia 2018-03-27 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wietrzychowice

Ogłoszenie nr 500033391-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Wietrzychowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516184-N-2018
Data: 09/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wietrzychowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54999600000, ul.   19, 33270   Wietrzychowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 641-80-45, e-mail gmina@wietrzychowice.pl, faks 0-14 641-80-45.
Adres strony internetowej (url): www.wietrzychowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków.Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizację minimum jednej roboty w zakresie przedmiotu zamówienia( między innymi targowisko) o wartości nie mniejszej niż 745 000,00 zł brutto( słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w tym: a) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, b) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu konstrukcji stalowej obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2, oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, c) 1 roboty polegającej na budowie, przebudowie budynku gospodarczego, technicznego o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, d) 1 roboty polegającej na wykonaniu oświetlenia terenu o długości nie mniejszej niż 110 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, e) 1 roboty polegającej na budowie , przebudowie kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 90 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie,) f) 1 roboty polegającej na wykonaniu ogrodzenia wraz z bramą wjazdową o długości nie mniejszej niż 170 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zamówienia , w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej , wartość zostanie przeliczona przez zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. 2. Wykonawca musi dysponować zespołem osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzą dwie osoby , która pełnić będą funkcję: a)kierownika budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni placu z kostki betonowej brukowej ( o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2 ), budowy obiektów z konstrukcji stalowej( o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2), wykonaniu ogrodzenia wraz z bramą ( o długości nie mniejszej niż 170m), budowy i przebudowy budynku gospodarczego, technicznego ( o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2) o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) . Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. b)kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oświetlenia terenu ( o długości nie mniejszej niż 110 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. c)kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej (o długości nie mniejszej 90 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji , pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wyżej wskazane winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332,1529 z póź. Zmianami) lub równoważnymi do nich ( w szczególności wydanymi w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków.Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizację minimum jednej roboty w zakresie przedmiotu zamówienia lub robót równoważnych o wartości nie mniejszej niż 745 000,00 zł brutto( słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w tym: a) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, b) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu konstrukcji stalowej obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2, oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, c) 1 roboty polegającej na budowie, przebudowie budynku gospodarczego, technicznego o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, d) 1 roboty polegającej na wykonaniu oświetlenia terenu o długości nie mniejszej niż 110 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, e) 1 roboty polegającej na budowie , przebudowie kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 90 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie,) f) 1 roboty polegającej na wykonaniu ogrodzenia wraz z bramą wjazdową o długości nie mniejszej niż 170 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zamówienia , w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej , wartość zostanie przeliczona przez zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. 2. Wykonawca musi dysponować zespołem osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzą dwie osoby , która pełnić będą funkcję: a)kierownika budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni placu z kostki betonowej brukowej ( o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2 ), budowy obiektów z konstrukcji stalowej( o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2), wykonaniu ogrodzenia wraz z bramą ( o długości nie mniejszej niż 170m), budowy i przebudowy budynku gospodarczego, technicznego ( o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2) o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) . Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. b)kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oświetlenia terenu ( o długości nie mniejszej niż 110 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. c)kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej (o długości nie mniejszej 90 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji , pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wyżej wskazane winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332,1529 z póź. Zmianami) lub równoważnymi do nich ( w szczególności wydanymi w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce)Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia .Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizację minimum jednej roboty w zakresie przedmiotu zamówienia( między innymi targowisko) o wartości nie mniejszej niż 745 000,00 zł brutto( słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w tym: a) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) b) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu konstrukcji stalowej obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) c) 1 roboty polegającej na budowie, przebudowie budynku gospodarczego, technicznego o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) d)1 roboty polegającej na wykonaniu oświetlenia terenu o długości nie mniejszej niż 110 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) e) 1 roboty polegającej na budowie , przebudowie kanalizacji deszczowej o długości 90 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) f) 1 roboty polegającej na wykonaniu ogrodzenie wraz z bramą o długości nie mniejszej niż 170 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zamówienia , w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej , wartość zostanie przeliczona przez zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. Dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt.1) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności dwóch osób , które pełnić będą funkcje : a) kierownika budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni placu z kostki betonowej brukowej ( o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2), budowy obiektów z konstrukcji stalowej ( o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2), wykonaniu ogrodzenia wraz z bramą ( o długości nie mniejszej niż 170 m) , i budowy i przebudowy budynku gospodarczego, technicznego ( o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2) o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – dołączyć aktualne uprawnienia. b) kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oświetlenia terenu( o długości nie mniejszej niż 110 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie; trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – dołączyć aktualne uprawnienia. c)kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej ( o długości nie mniejszej niż 90 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – dołączyć aktualne uprawnienia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji , pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wyżej wskazane winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332,1529 z póź. Zmianami) lub równoważnymi do nich ( w szczególności wydanymi w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) d) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 745 000,00 złotych. (Jeśli data ważności dokumentu ubezpieczenia upływa przed dniem zakończenia przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy dokument w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia).
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia .Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizację minimum jednej roboty w zakresie przedmiotu zamówienia lub robót równoważnych o wartości nie mniejszej niż 745 000,00 zł brutto( słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w tym: a) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) b) 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu konstrukcji stalowej obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) c) 1 roboty polegającej na budowie, przebudowie budynku gospodarczego, technicznego o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2 oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) d)1 roboty polegającej na wykonaniu oświetlenia terenu o długości nie mniejszej niż 110 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) e) 1 roboty polegającej na budowie , przebudowie kanalizacji deszczowej o długości 90 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) f) 1 roboty polegającej na wykonaniu ogrodzenie wraz z bramą o długości nie mniejszej niż 170 m oraz załączyć dowód (min. 1 dowód) określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty , miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane(załącznik nr 5) Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zamówienia , w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej , wartość zostanie przeliczona przez zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. Dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt.1) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności dwóch osób , które pełnić będą funkcje : a) kierownika budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni placu z kostki betonowej brukowej ( o powierzchni nie mniejszej niż 2 650 m2), budowy obiektów z konstrukcji stalowej ( o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2), wykonaniu ogrodzenia wraz z bramą ( o długości nie mniejszej niż 170 m) , i budowy i przebudowy budynku gospodarczego, technicznego ( o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2) o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – dołączyć aktualne uprawnienia. b) kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oświetlenia terenu( o długości nie mniejszej niż 110 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie; trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – dołączyć aktualne uprawnienia. c)kierownika robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku i kierowaniem minimum 1 robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej ( o długości nie mniejszej niż 90 m) o wartości nie mniejszej niż 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100). Osoba ta winna być wpisana na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa – dołączyć aktualne uprawnienia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji , pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wyżej wskazane winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332,1529 z póź. Zmianami) lub równoważnymi do nich ( w szczególności wydanymi w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) d) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 745 000,00 złotych. (Jeśli data ważności dokumentu ubezpieczenia upływa przed dniem zakończenia przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy dokument w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia).

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych