Ogłoszenie nr 540195141-N-2020 z dnia 07-10-2020 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594198-N-2020
Data: 2020-10-07
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 00032698300000, ul. Radzikowskiego  152, 31-342  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 662 83 87, e-mail dzp@ifj.edu.pl, faks 12 6628458.
Adres strony internetowej (url): www.ifj.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych