Ogłoszenie nr 540402190-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 769792-N-2020
Data: 21/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 00029383500000, ul. Marcelińska  44, 60-354  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 88 63 300, e-mail karolina.biskup@rckik.poznan.pl, lukasz.kromski@rckik.poznan.pl, faks 61 867 25 21.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07.01.2021, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21.01.2021, godzina: 10:30,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacje dodatkowe: Zamawiający przesuwa termin składania ofert celem umożliwienia złożenia ofert większej ilości wykonawców.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych