Ogłoszenie nr 540177935-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583256-N-2020
Data: 09-09-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego , Krajowy numer identyfikacyjny 25093876400000, ul. Nowy Świat  4, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 767 95 00, 767 95 32, e-mail zamowienia.publiczne@pwsz.kalisz.pl, faks 62 767 95 29.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-21, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-23, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych