Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510084970-N-2020 z dnia 2020-05-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Lipsko

Ogłoszenie nr 540035555-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.
Lipsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514831-N-2020
Data: 27/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52767000000000, ul. ul. 1-go Maja  2, 27-300  Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 780 048, e-mail lipsko@home.pl, faks 483 780 048.
Adres strony internetowej (url): www.lipsko.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: 1. Wypełniony formularz oferty, 2. Dowód wniesienia wadium, 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy, 4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wypełniony formularz oferty, 2.Kosztorys ofertowy, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy, 5. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych