Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500072422-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.
Lubartów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 625961
Data: 01-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 43272510200000, ul. Lubelska  68, 21-100   Lubartów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 543 615, e-mail zwiazekgmin@zwiazekgmin.lubartow.pl, faks 818 543 615.
Adres strony internetowej (url): http://zwiazekgmin.lubartow.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Wykonawcy muszą wykazać, iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub dostawy co najmniej: przenośników przeznaczonych do transportu odpadów wraz z montażem w ilości co najmniej 3 szt. (przenośniki), dostawy lub montażu przynajmniej jednego rozdrabniacza końcowego do produkcji RDF.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy muszą wykazać, iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub dostawy co najmniej: przenośników przeznaczonych do transportu odpadów wraz z montażem w ilości co najmniej 3 szt. (przenośniki), dostawy lub montażu przynajmniej jednego: rozdrabniacza końcowego lub kabiny sortowniczej lub separatora optycznego lub prasy lub przesiewacza balistycznego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-12, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-18, godzina: 11:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych