Ogłoszenie nr 540402184-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772163
Data: 28/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111000, ul. ul. Chrzanowskiego  10, 81-338  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.
Adres strony internetowej (url): www.umgdy.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2021-01-19 Godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2021-02-02 Godzina: 09:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych