Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510042252-N-2019 z dnia 2019-03-05 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Praszka

Ogłoszenie nr 540021642-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.
Praszka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503212-N-2019
Data: 15/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 40 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 40
W ogłoszeniu powinno być: kres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 50 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-11, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych