Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500203641-N-2018 z dnia 2018-08-27 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sienno

Ogłoszenie nr 500194961-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.
Sienno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597956-N-2018
Data: 01/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sienno, Krajowy numer identyfikacyjny 54289900000, ul. ul. Rynek  , 27350   Sienno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 378-60-18 w. 22, e-mail ug@sienno.pl, faks 483 786 134.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sienno.pl/index.php?ids=1251
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym w następujących lokalizacjach: • Sienno – na działce ewidencyjnej nr 1522/3, • Janów – na działkach ewidencyjnych nr 204 i 205, • Tarnówek – na działce ewidencyjnej nr 369, • Nowa Wieś. – na działce ewidencyjnej nr 621/1, Każda ze stref będzie składała się z siłowni napowietrznej składającej się z 6 urządzeń (twister potrójny, wahadło, wioślarz, wyciskanie siedząc, orbitrek, biegacz) oraz strefy relaksu (stół do ping-ponga, gra integracyjna kółko krzyżyk, ławki parkowe). W ramach dodatkowego wyposażenia ustawione zostaną tablice z regulaminem, kosze na śmieci a teren będzie zagospodarowany zielenią i oświetlony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do siwz. Uwaga W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót nie uwzględniono ustawienia oświetlenia oraz nasadzenia tui. W cenie oferty należy uwzględnić montaż 6 lamp oświetleniowych (po jednej lampie w Janowie, Nowej Wsi i Tarnówku oraz trzy lampy w Siennie) oraz nasadzenie 16 tui (po 4 na jedną strefę). Dokładną lokalizację lamp i tui należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Oświetlenie Otwartych Stref Aktywności zostanie wykonane z wykorzystaniem lamp solarnych o parametrach nie gorszych niż poniższe: - źródło światła – oprawa LED min. 30W, - moc paneli słonecznych – min 350W, - pojemność akumulatora – min 150Ah, - sposób włączania – czujnik zmierzchu, - wysokość zawieszenia lampy – min 4m. Tuje do nasadzenia powinny być w dobrej kondycji i mieć wysokość ok 50-70cm.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariancie podstawowym w następujących lokalizacjach: • Sienno – na działce ewidencyjnej nr 1522/3, • Janów – na działkach ewidencyjnych nr 204 i 205, • Tarnówek – na działce ewidencyjnej nr 369, • Nowa Wieś. – na działce ewidencyjnej nr 621/1, Każda ze stref będzie składała się z siłowni napowietrznej składającej się z 6 urządzeń (twister potrójny, wahadło, wioślarz, wyciskanie siedząc, orbitrek, biegacz) oraz strefy relaksu (stół do ping-ponga, gra integracyjna kółko krzyżyk, ławki parkowe). W ramach dodatkowego wyposażenia ustawione zostaną tablice z regulaminem, kosze na śmieci a teren będzie zagospodarowany zielenią i oświetlony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do siwz. Uwaga W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót nie uwzględniono ustawienia oświetlenia oraz nasadzenia tui. W cenie oferty należy uwzględnić montaż 6 lamp oświetleniowych (po jednej lampie w Janowie, Nowej Wsi i Tarnówku oraz trzy lampy w Siennie) oraz nasadzenie 16 tui (po 4 na jedną strefę). Dokładną lokalizację lamp i tui należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Oświetlenie Otwartych Stref Aktywności: a) W Tarnówku i Nowej Wsi zostanie wykonane z wykorzystaniem istniejącej instalacji oświetleniowej b) w Siennie i Janowie na słupach stalowych przyłączonych do istniejących instalacji Gminy Sienno Minimalne parametry parametrach oświetlenia: - źródło światła – oprawa LED min. 30W, - sposób sterowania – czujnik zmierzchu wraz ze sterownikiem czasowym (możliwość indywidualnego zaprogramowania min. 3 okresów świecenia w trakcie nocy, - wysokość zawieszenia lampy – min 4m. Tuje do nasadzenia powinny być w dobrej kondycji i mieć wysokość ok 50-70cm.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-16, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > ofertę należy sporządzić w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-20, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > ofertę należy sporządzić w języku polskim

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych