Ogłoszenie nr 500042030-N-2017 z dnia 11.10.2017 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578838-N-2017
Data: 28/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”. 4.3. Na przedmiot zamówienia składa się: 4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE 4.3.2. WYKONANIE 4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH 4.3.5. UTRZYMANIE 4.4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu podbudowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4.5. Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów: - Komora rozdziału (modernizacja), - Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja), - Punkt zlewny ścieków (modernizacja), - Budynek krat mechanicznych (modernizacja), - Piaskowniki (modernizacja), - Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja), - Osadniki wstępne (modernizacja), - Pompownia ścieków surowych (modernizacja), - Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja), - Bloki technologiczne (modernizacja), - Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja), - Pompownia wód deszczowych (modernizacja), - Komora reakcji (modernizacja), 3 / 7 - Stacja dawkowania PIX (modernizacja), - Stacja dmuchaw (modernizacja), - Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja), - Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja), - Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu surowego (modernizacja), - Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja), - Poletka osadowe (likwidacja), - Pompownia wód poosadowych (modernizacja), - Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja), - Zbiornik nadawy osadu (modernizacja), - Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja), - Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja), - Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa), - Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa), - Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa), - Kotłownia z kogeneracją (budowa), - Wydzielone komory fermentacyjne (budowa), - Instalacja odzysku fosforu (budowa), - Waga samochodowa (budowa), - Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa), - Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa), - Węzeł biogazu (budowa), - Biofiltry (budowa), - Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa), - Ogrodzenie (modernizacja i budowa), - Zieleń (nowe nasadzenia), - Drogi i place (przebudowa i budowa), - Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa), - Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa). 4.18. Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych) dodaje się słowa: „lub równoważne”. 4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia został ponownie zmodyfikowany w dniu 02.10.2017 w zakresie znaków towarowych w PFU - szczegóły na stronie internetowej Zamawiającego
W ogłoszeniu powinno być: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”. 4.2. Oczyszczalnia ścieków jest zlokalizowana w miejscowości Cielcza koło Jarocina w województwie wielkopolskim. Obszar istniejącej oczyszczalni obejmują następujące działki (obręb ewidencyjny 0003, Cielcza): - nr ew. 302/8 – droga dojazdowa - nr ew. 302/29 – OŚ Cielcza - nr ew. 302/12 – kompostownia - nr ew. 302/22 – poletka osadowe - nr ew. 302/28 – laboratorium Łączna powierzchnia działek wynosi ok. 16,7 ha. Działki zlokalizowane są na terenach przemysłowych. 4.3. Na przedmiot zamówienia składa się: 4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE 4.3.2. WYKONANIE 4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH 4.3.5. UTRZYMANIE 4.4. ZAPROJEKTOWANIE: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu technologicznego na bazie koncepcji technologicznej załączonej do oferty, projektu budowlanego i projektów wykonawczych,innych dokumentów (projektów na zgłoszenie), instrukcji i opracowań niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementów wraz z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu (IK) w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej: a) w przypadku projektu technologicznego – przed złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne b) w przypadku projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, c) w przypadku projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę – przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji d) w przypadku projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę – przed złożeniem przez Wykonawcę zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę, w aspekcie zgodności z ustaleniami PFU i opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić minimum 14-dniowy termin na wnoszenie uwag do w/w projektów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej i składania wszelkich oświadczeń i wniosków związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu podbudowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4.5. WYKONANIE: Zadanie to polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów: - Komora rozdziału (modernizacja), - Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja), - Punkt zlewny ścieków (modernizacja), - Budynek krat mechanicznych (modernizacja), - Piaskowniki (modernizacja), - Koryto pomiarowe (za piaskownikiem) (modernizacja), - Osadniki wstępne (modernizacja), - Pompownia ścieków surowych (modernizacja), - Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu nadmiernego (modernizacja), - Bloki technologiczne (modernizacja), - Koryto pomiarowe (na odpływie ścieków) (modernizacja), - Pompownia wód deszczowych (modernizacja), - Komora reakcji (modernizacja), - Stacja dawkowania PIX (modernizacja), - Stacja dmuchaw (modernizacja), - Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja), - Zagęszczacze osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie (modernizacja), - Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu surowego (modernizacja), - Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja), - Poletka osadowe (likwidacja), - Pompownia wód poosadowych (modernizacja), - Stara stacja odwadniania osadu (modernizacja), - Zbiornik nadawy osadu (modernizacja), - Zagęszczacz osadu wstępnego (modernizacja), - Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja), - Zbiornik mieszania osadów i recepcji osadów dowożonych (budowa), - Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa), - Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa), - Kotłownia z kogeneracją (budowa), - Wydzielone komory fermentacyjne (budowa), - Instalacja odzysku fosforu (budowa), - Waga samochodowa (budowa), - Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa), - Magazyn tymczasowego gromadzenia osadu (budowa), - Węzeł biogazu (budowa), - Biofiltry (budowa), - Sieci zewnętrznych (modernizacja i budowa), - Ogrodzenie (modernizacja i budowa), - Zieleń (nowe nasadzenia), - Drogi i place (przebudowa i budowa), - Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa), - Wiata tymczasowego magazynowania osadu (budowa). Parametry technologiczne, konieczne do uzyskania po rozruchu Gwarancje Procesowe W ramach rozruchu należy potwierdzić prawidłowe działanie poszczególnych węzłów technologicznych i wszystkich instalacji będących przedmiotem projektu oraz przejęcie do przetwarzania pełnej ilości dopływających do oczyszczalni ścieków oraz powstających na oczyszczalni osadów wraz z osiągnięciem podstawowych wymaganych parametrów tj. Ciąg ściekowy - Jakość ścieków oczyszczonych BZT5 ChZT Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny Jednostka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Max wartość dopuszczalna w ściekach oczyszczonych 15 125 35 15 2 - Odwadnianie Skratek Wymagany stopień odwodnienia nie mniej niż 50% s.m. - Efektywność pracy piaskownika z płuczką piasku Zawartość organiczna (wagowo) wypłukanego piasku wychwytywanego w piaskownikach nie może być wyższa niż 5,0%. Ciąg osadowy - węzeł fermentacji Potwierdzenie możliwości przetwarzania pełnej ilości powstających na oczyszczalni ścieków osadów po ich obróbce na instalacji hydrolizy termicznej i dezintegracji ciśnieniowej przy zachowaniu poniższych parametrów: Produkcja biogazu - nie mniej niż 0,88 Nm3/kg rozłożonej masy organicznej Zawartość metanu w biogazie - 63% - 66% CH4 Odczyn osadu w komorze fermentacji i osadzie przefermentowanym > 7,5pH Redukcja substancji organicznych nie mniej niż 53,5% - węzeł odwadniania końcowego osadu stopień odwodnienia osadu - nie mniej niż 30% s.m. - instalacji hydrolizy termicznej Potwierdzenie wydajności Q h max = 670 kg s.m./h Kotłownia z agregatami prądotwórczymi - Efektywność pracy Przejęcie pełnej ilości wytwarzanego biogazu z wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej co najmniej300kW el. w jednym układzie kogeneracji oraz pary grzewczej co najmniej 1.100 kg H2O/h z pełnym wykorzystaniem spalin z kogeneracji do produkcji pary w układzie odzysknicowym wspomaganym dopalaniem biogazu. Instalacja odzysku fosforu - Jakość produktu Parametry produkowanego granulatu Zawartość Mg - nie mniej niż 9,5% Zawartość P - nie mniej niż 27% jako P2O5 Zawartość jonu amonowego - nie mniej niż 5% Obecność patogenów - wolne od patogenów Właściwości fizyczne - rozmiar granul od 0,5 do 5,5mm – 80% produkcji; wilgotność max 1% - Efektywność pracy stopień usunięcia P-PO4 z odcieków - nie mniej niż 80% stopień usunięcia N-NH4 z odcieków - nie mniej niż 10% - Dezodoryzacja Skuteczność usuwania odorantów (głównie H2S) – do poziomu niewyczuwalnego (nie więcej niż 20ppm H2S)lub >95% (zależy od stężeń na wejściu) Pozostałe wytyczne - Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę: a) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w ujęciu kwartalnym biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego terminy zakończenia poszczególnych elementów; harmonogram ten musi być zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu; harmonogram nie będzie obejmował kosztów UTRZYMANIA, o którym mowa w pkt 4.5. Termin opracowania harmonogramu przez Wykonawcę będzie wynosił 30 dni od dnia zawarcia umowy, b) Wykonawca poinformuje IK i Zamawiającego o niezbędnych przełączeniach technologicznych związanych z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy oraz Wykonawcy nie wolno dokonywać jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uprzedniego poinformowania IK i Zamawiającego, c) jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków, niezwłocznie usunie na własny koszt takie uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 godzin Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę d) zaktualizowanie w zakresie realizowanej inwestycji Planu Ochrony Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie zgodnie z zapisami Art. 7 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz dokonanie uzgodnienia zaktualizowanego planu z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. e) opracowanie innych dokumentów, instrukcji i opracowań niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia i jego późniejszej eksploatacji oraz uzyskanie decyzji administracyjnych takich jak: decyzje administracyjne (a w szczególności decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), f) przekazanie wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów kontraktowych. Szkolenie obejmie następującą tematyką: - poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania oraz stosowanej technologii, - obsługę systemów maszyn i urządzeń, - kontrolę jakości, - konserwację urządzeń i wyposażenia, - zastosowanie procedury bezpieczeństwa i ppoż zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją oczyszczalni oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. Projekt programu szkoleń i ich harmonogram, opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych muszą być dostarczone Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu. Wszystkie materiały powinny być sporządzone w języku polskim. g) zorganizowanie prac w sposób umożliwiający nieprzerwany dostęp do budynku administracyjnego i laboratorium. h) pełna obsługa geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja powykonawcza) i) zgłoszenie urządzeń, które na podstawie przepisów podlegają dozorowi technicznemu, do właściwego Urzędu Dozoru Technicznego 4.6. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY a) rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków, b) opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem, 4.7. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH a) przygotowanie zestawu dokumentów i analiz będących podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) do organu właściwego o uzyskanie decyzji wydanej na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu zezwalającej na wykorzystanie osadów ściekowych po hydrolizie termicznej i odwodnieniu jako produktu w postaci np.: ulepszacza glebowego – wraz z uzyskaniem takiej decyzji b) przygotowanie zestawu dokumentów i analiz będących podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) do organu właściwego o uzyskanie decyzji wydanej na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu zezwalającej na wykorzystanie odzyskanego fosforu z odcieków jako produktu (nawozu mineralnego) w postaci tzw. struwitu dopuszczonego do obrotu o jakości niegorszej niż wyspecyfikowana w SIWZ – wraz z uzyskaniem takiej decyzji 4.8. UTRZYMANIE – obiektów istniejących, modernizowanych i nowoprojektowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy przez okres, o którym mowa w pkt 7.5. Zamawiający nie posiada własnego potencjału ludzkiego przeznaczonego do utrzymania oczyszczalni ścieków.Stan taki jest efektem restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która miała miejsce w roku 2003. Od tego czasu usługi tego typu zlecane są - na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych - podmiotom zewnętrznym w ramach outsourcingu. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia – zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania – usługi w zakresie zapewnienia obsługi i utrzymania ciągu technologicznego Oczyszczalni Ścieków w Cielczy (w tym utrzymania porządku). Specyfikacja zadań: a) Do podstawowych zadań Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, należy przede wszystkim realizacja odpowiednich zadań gospodarczych, wynikających ze specyfiki obiektów, do spełnienia których zostały powołane. b) Zadania Wykonawcy dzielą się na roboty kontrolne i roboty awaryjne. - Roboty kontrolne będą wykonywane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót kontrolnych, zwanym dalej „HRK”. HRK należy opracować w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, w porozumieniu z Zamawiającym, na podstawie załączonego poniżej wyszczególnienia przeglądów i remontów urządzeń oczyszczalni ścieków (załącznik do projektu umowy). - Roboty awaryjne będą wykonywane w wyniku wystąpienia awarii i polegać będą na jej usunięciu. Czas reakcji na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godz. Maksymalny czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 12godz. (za zgodą Zamawiającego może on zostać przedłużony). Z przeprowadzanych robót kontrolnych i robót awaryjnych, Wykonawca będzie sporządzał miesięczne sprawozdania, które akceptował będzie Zamawiający. To będzie podstawą do płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę - odrębnie od faktur za pozostałe elementy przedmiotu zamówienia - na koniec każdego miesiąca. Kwota, jaką Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za UTRZYMANIE, będzie stała i wskazana ona będzie w Formularzu cenowym w pozycji 23. c) W żadnym przypadku, Wykonawca nie ma prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu robocizny ponad kwotę wskazaną w Formularzy Cenowym w okresie trwania UTRZYMANIA. W czasie UTRZYMANIA Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków. Zapotrzebowanie w tym zakresie będzie przedstawiał Wykonawca do akceptacji Zamawiającego. Wydatki te Wykonawca ma obowiązek wykazać na piśmie. d) Obowiązkiem Wykonawcy jest całodobowe zarządzanie systemem monitoringu i sterowania wszystkich obiektów, na których jest lub będzie on zainstalowany. Koszty instalowania i utrzymania systemu monitoringu i sterowania będzie ponosił Zamawiający. e) Przez cały okres obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów, związanych z funkcjonowaniem systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Jarocin, należy utrzymywać je w należytym stanie. f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki działań pracowników i za technologię i jej efekt. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do aktualnie prowadzonej działalności czy technologii muszą zyskać akceptację Zamawiającego. Niewykonanie przez Wykonawcę polecenia wydanego przez Zamawiającego lub wykonanie tego polecenia w niewłaściwy sposób czy w niewłaściwym okresie spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wobec Wykonawcy w postaci kar umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki oczyszczania i poziom kosztochłonności. g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konserwację i użytkowanie zgodnie z instrukcjami obsługi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi wszystkich urządzeń. W przypadku, gdy na skutek czynności dokonanej przez Wykonawcę albo zaniechania przez Wykonawcę czynności, do której był zobowiązany, albo na skutek błędu ludzkiego, nastąpi pogorszenie parametrów ścieków oczyszczonych bądź powstanie szkoda dla Zamawiającego lub osób trzecich, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadkach opisanych powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami, w tym kosztami ewentualnych kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone na Zamawiającego. h) Zamawiający zapewni we własnym zakresie i na własny koszt: koagulanty, flokulanty, wapno chlorowane i inne materiały w ilościach niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do zbyt dużej ilości zużytych materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zużycie takiej ilości materiałów było obiektywnie niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. W przypadku braku wykazania powyższego, Wykonawca ponosi koszty zużycia ilości materiałów wykraczających poza ilość niezbędną do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. i) Informacje o wszystkich awariach Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu niezwłocznie za pomocą dostępnych środków komunikacji, przede wszystkim drogą telefoniczną oraz na żądanie Zamawiającego – w formie pisemnej. j) Wytwórcą takich odpadów jak: skratki, piasek (odpady z piaskownika) i ustabilizowane komunalne osady ściekowe będzie Zamawiający, natomiast pozostałych – Wykonawca. Skratki i piasek (odpady z piaskownika)– odpady, które powstają w wyniku procesu oczyszczania ścieków – są magazynowane w wyznaczonych do tego celu boksach, zlokalizowanych na terenie OŚ Cielcza; przewóz skratek i piasku (odpadów z piaskownika)do boksów przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na dobę po uprzedniej higienizacji; odpady następnie są z boksów odbierane i transportowane przez specjalistyczną, uprawnioną do tego firmę, która zajmuje się ich transportem do miejsca dalszego zagospodarowania tego rodzaju odpadu (odzysku lub unieszkodliwiania). Ustabilizowane komunalne osady ściekowe magazynowane są na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy,wskazanym przez Zamawiającego; osady odbierane są i transportowane przez Wykonawcę na w/w teren nie rzadziej niż raz na dobę; Wykonawca winien zagospodarować osady np.: w sposób rolniczy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwórcą nie wymienionych powyżej odpadów będzie każdorazowo Wykonawca. k) Wszystkie dokumenty – dotyczące obsługi i utrzymania ciągu technologicznego obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków – będą udostępniane na żądanie Wykonawcy przez technologa. Decyzje technologa mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ww.dokumentach. l) Wykonawca zapewni całodobowy – przez wszystkie dni w roku – nadzór nad systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także gotowość do nieprzerwanego odbioru ścieków. Wykonawca zapewni i poda kilkukrotnie (nie mniej niż 3 razy) do publicznej wiadomości numer całodobowego telefonu alarmowego w sposób uzgodniony z Zamawiającym. m) Wykonawca przeprowadzi jednorazowo – w terminie wskazanym przez Zamawiającego - deratyzację na terenie obiektów gminnej oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina. Koszty materiałów pokryje w całości Zamawiający, natomiast Wykonawca zapewni personel i niezbędny sprzęt. n) Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem książek obiektów budowlanych przez Zamawiającego w zakresie obiektów wchodzących w skład gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. o) Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać wskazanych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. p) Wykonawca dokona na dzień wskazany przez Zamawiającego odczytów wszystkich liczników energii elektrycznej i przekaże te informacje na piśmie do Zamawiającego niezwłocznie. q) Wykonawca będzie sukcesywnie dokonywał regularnych czynności porządkowych, takich jak m.in.:zamiatanie, odśnieżanie, pielęgnacja trawników i terenów zielonych. r) Wykonawca musi zapewnić osobom oddelegowanym do całodobowego utrzymania ciągu technologicznego odpowiednie pomieszczenia socjalne, zgodne ze standardami wprowadzonymi przez przepisy higieniczno-sanitarne (np. szatnia czysta, szatnia brudna, natryski). Zamawiający – zgodnie z istniejącym zagospodarowaniem budynku i brakiem innej powierzchni możliwej do wykorzystania w tym celu – udostępni jedynie pomieszczenie dyspozytorni przystosowane pod względem systemu sterowania i automatyki. Pozostałe wytyczne - Zakres prac do realizacji przez Wykonawcę: a) obsługa oczyszczalni ścieków w okresie trwania umowy przy nieprzekraczaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym R-BS.6341.1.36.2016.BR z dnia 9listopada 2016 r. b) przeglądy serwisowe wynikające z DTR lub innych dokumentów oczyszczalni w okresie modernizacji,rozruchu i utrzymania c) zagospodarowanie odpadów z przeróbki osadów powstających na bieżąco d) usunięcie osadów ściekowych zalegających na poletku osadowym. Zagospodarowanie osadów: - obowiązkiem Wykonawcy będzie podjęcie wszelkich czynności formalno – organizacyjnych związanych z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych będących własnością Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień art. 96 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, - Zamawiający dopuszcza każdą formę zagospodarowania osadów ściekowych, zgodną z obowiązującym prawem - W przypadku wyboru rolniczego wykorzystania osadów ściekowych, Wykonawca podejmie w szczególności następujące działania: - prowadził będzie (w znaczeniu technicznym) całą dokumentację formalno – prawną i administracyjną,dotycząca gospodarki osadami ściekowymi oraz przekazywał ją Zamawiającemu również w celu jej formalnego zatwierdzenia, - wyszuka i zaproponuje Zamawiającemu odbiorcę osadów ściekowych (rolnika, inny podmiot), - przeprowadzi na własny koszt niezbędne badania wytypowanych gleb oraz raportów dopuszczających do rolniczego stosowania osadów ściekowych na konkretnych gruntach rolniczych, - dokona rozładunku i sortowania osadu na miejscu składowania na terenie oczyszczalni/międzygminnej kompostowni osadów ściekowych w Cielczy/, - dokona załadunku osadu z miejsca składowania oraz wykona transport osadu do odbiorcy (rolnika), - będzie sprawował nadzór nad fizycznym zagospodarowaniem osadów na gruntach rolnika na podstawie odrębnych umów z rolnikami. - strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnychosadów ściekowych. - Ilość osadów będzie podawana zgodnie ze wskazaniem licznika zainstalowanego na wejściu na prasę do odwodniania osadu ściekowego (licznik wskazuje ilość w m3). - Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów [osadów] i dokumenty dotyczące przekazania osadów rolnikom, co będzie warunkiem przyjęcia faktury. - Wykonawca będzie prowadził gospodarkę osadową zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności w sposób regulowany przez: ustawę o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 4.9. Informacje o terenie budowy. a) Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę w celu realizacji obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w celu realizacji obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o uzyskaniu zgody wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarocinie na realizację tych prac. b) Na terenie budowy musi być wyznaczona droga dojazdowa do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o . w Jarocinie oraz do budynku laboratorium. Do wskazanych obiektów w sposób nieograniczony muszą mieć zapewniony dostęp pracownicy Spółki oraz inne osoby. 4.10. Czystość terenu budowy. a) Teren budowy winien być utrzymany w czystości i porządku. b) Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynione stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych,a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inżynier. c) Na placu budowy Wykonawca będzie prowadził segregację odpadów powstających na placu budowy,Wykonawca wywiezie odpady na składowisko odpadów posiadające stosowne decyzje na przyjmowanie odpadów. Dokument przyjęcia odpadów załączy do dokumentacji powykonawczej. 4.11. Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie przygotowanego przez siebie projektu, który powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający zapewnia, że biuro budowy będzie mogło być zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków. Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, faks oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającego dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wykonawca zagwarantuje pracownikom Zamawiającego ciągłość w dostępności do biura terenowego. 4.12. Koszt dostawy mediów na potrzeby WYKONANIA i ROZRUCHU jest po stronie Wykonawcy. 4.13. Robotnicy i personel techniczny realizujący zakres związany z WYKONANIEM powinni używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Robotnicy i personel techniczny realizujący zakres związany z UTRZYMANIEM powinni używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów, przy czym ich kolorystyka powinna być odmienna od używanej przez robotników i personel techniczny realizujący zakres związany z WYKONANIEM. 4.14. Miejsce wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na terenie Oczyszczalni winna być uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy lub pieszy), Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z nim system oznaczeń pionowych i poziomych. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt zawierający zasady ruchu pojazdów na placu budowy, wyznaczy drogi transportowe,zamontuje oznakowanie i będzie utrzymał wszystkie drogi przejezdne. Jeden raz na tydzień Wykonawca będzie sprzątał drogi i inne powierzchnie utwardzone. 4.15. Podczas realizacji robót będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest obowiązany prowadzić na bieżąco dziennik BHP, prowadzić okresowe kontrole oraz okresowo sprawdzać wyposażenia w sprzęt BHP pracowników budowlanych, oznakować miejsce robót w trwały sposób. 4.16. Jednym z warunków w sprawie przyznania pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia realizowanym projektom odpowiedniej promocji. Zasady w zakresie informowania i promowania projektów współfinansowanym z POIiŚ oraz zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w odpowiednich Wytycznych. Wykonawca w ramach Umowy zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji Umowy umieści tablicę informacyjną w widocznym punkcie w miejscu realizacji Umowy wskazanym przez Zamawiającego na terenie będącym w dyspozycji Zamawiającego. W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ Wykonawca po rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót zobowiązany jest zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi umieścić tablicę pamiątkową. Dla oznakowania środków trwałych, m.in.: maszyn, urządzeń i inne, zakupionych dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć je za pomocą tabliczek lub naklejek informacyjnych. W przypadku wprowadzenia przez instytucje zarządzające obligatoryjnych nowych Wytycznych dotyczących zakresu informacji i promocji obejmujących działania obowiązkowe, Wykonawca będzie zobowiązania do dostosowania działań do obowiązujących Wytycznych. 4.17. Oznaczenie dokumentów Oznaczeniu stosownymi znakami i opcjonalnie informacją o współfinansowaniu podlegają dokumenty dotyczące realizacji projektu za wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane innym podmiotom.Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu. Dokumenty powinny być wszystkimi obowiązującymi elementami wynikającymi z obowiązujących zasad promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 oraz odpowiednimi Wytycznymi. 4.18. Podane w SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy,a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych)dodaje się słowa: „lub równoważne”. 4.19. W ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 4.21. Zgodność projektu i robót z normami. W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część warunków Umowy i być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz – jeśli brak jest norm zastępujących – normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: - Europejskie aprobaty techniczne, -Wspólne specyfikacje techniczne, -Polskie Normy przenoszące normy europejskie, -Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, -Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, -Polskie normy, -Polskie aprobaty techniczne. Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskimi warunkami technicznym i wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie posiadał na placu budowy komplet norm i przepisów, które będzie aktualizował w trakcie trwania Umowy. Po zakończeniu Umowy przekaże protokolarnie Użytkownikowi. 4.22. Zgodność projektu i robót z przepisami prawa. W różnych miejscach SIWZ, Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Wzoru Umowy podane są odnośniki do przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek stosować aktualne przepisy prawa. 4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ. 4.26. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji, na okres pokrywający się z okresem rękojmi. Okres rękojmi Wykonawca wskaże w druku Oferta, przy czym minimalny okres rękojmi musi wynosić 5 lat. Natomiast na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące. Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego tj. po Wykonaniu Robót i po Rozruchu zakończonym protokołem potwierdzającym osiągnięciem podstawowych parametrów równoważnym z przekazaniem w użytkowanie całego przedmiotu umowy. 4.27. Stosownie do treści art. 29 ust 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 20 pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia,a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). Wymagania w tym zakresie zostały określone w Części II Wzór umowy (Umowa).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: 7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowalnych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a) – d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj. projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA, do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od 31 dnia po podpisaniu umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH. Od dnia podpisania umowy do 30 dnia po podpisaniu umowy ma miejsce okres przejściowy, w którym Wykonawca jest zobowiązany przygotować się do przejęcia UTRZYMANIA oczyszczalni ścieków, w szczególności przygotować do podpisania stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze, ustalić stan spraw będących w toku, przyjąć lub opracować wszystkie niezbędne procedury, przeszkolić pracowników, zapoznać się ze stanem technicznym maszyn i urządzeń 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy od daty podpisania umowy
W ogłoszeniu powinno być: 7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego (wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu nawnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem prac niewymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy e) Projektowanie, z zastrzeżeniem lit. a) – d) powyżej zostanie ukończone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę. 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż12 miesięcy od zakończenia PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj. projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA, do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od 31 dnia po podpisaniu umowy przez okres trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA,ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI NAWOZOWYCH. Od dnia podpisania umowy do 30 dnia po podpisaniu umowy ma miejsce okres przejściowy, w którym Wykonawca jest zobowiązany przygotować się do przejęcia UTRZYMANIA oczyszczalni ścieków, w szczególności przygotować do podpisania stosowne protokoły zdawczo-odbiorcze, ustalić stan spraw będących w toku, przyjąć lub opracować wszystkie niezbędne procedury,przeszkolić pracowników, zapoznać się ze stanem technicznym maszyn i urządzeń. 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 52 miesiące od daty podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria - Znaczenie Cena - 60,00 Doświadczenie personelu - 20 Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych - 20
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej. Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie personelu / Waga: 20 Kryterium jakości – Nazwa: Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych / Waga: 20 Cena – Waga: 60. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: Kryterium „Cena” oceniane będzie przy zastosowaniu wzoru: C = (A / B) x D gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena” A - najniższa cena spośród ofert ocenianych B - cena oferty ocenianej D – maksymalna ilość punktów wynosząca 55 Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Kryterium „Doświadczenie personelu” Ekspert 2 Kryterium Ilość opracowanych dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. 2 opracowania - 0 pkt. 3 opracowania – 1 pkt. 4 opracowania – 3 pkt. 5 opracowania – 5 pkt. Ekspert 3 Kryterium Ilość opracowanych dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. 2 opracowania – 0 pkt 3 opracowania – 1 pkt. 4 opracowania – 3 pkt. 5 opracowań – 5 pkt. Ekspert 4 Kryterium Ilość uruchomionych instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kgs.m./d. 2 inwestycje – 0 pkt. 3 inwestycje – 1 pkt. 4 inwestycje – 3 pkt. 5 inwestycji – 5 pkt. Ekspert 5 Kryterium Ilość zrealizowanych i uruchomionych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. 2 inwestycje – 0 pkt. 3 inwestycje – 1 pkt. 4 inwestycje – 3 pkt. 5 inwestycje – 5 pkt. Max. Ilość punktów 4x5 = 20 pkt. Kryterium „Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań technologicznych” Instalacja hydrolizy termicznej i dezintegracji ciśnieniowej – zapewnienie dodatkowej elastyczności pracy instalacji poprzez zastosowanie kilku reaktorów procesowych. Ilość reaktorów ciśnieniowych zabudowanych na instalacji hydrolizy w których następuje hydroliza termiczna z przetrzymaniem 30 minut. 2 reaktory – 0 pkt. 3 reaktory – 5 pkt. 4 reaktory – 10 pkt. Instalacja odzysku fosforu. Zapewnienie przetwarzania pełnej ilości odcieków pochodzących zarówno z procesu obróbki osadu nadmiernego jak i osadu przefermentowanego, z jednoczesną ochroną WKF poprzez ograniczenie ładunku fosforu wprowadzonego wraz z osadem nadmiernym do procesu fermentacji. Odcieki z odwadniania osadu przefermentowanego – 0 pkt. Odcieki z odwadniania końcowego i zagęszczania/odwadniania wstępnego ON – 5 pkt. Ograniczenie energochłonności poprzez eliminację dodatkowego napowietrzania odcieków. Wspomaganie procesu dodatkowym napowietrzaniem – 0 pkt. Prowadzenie procesu bez dodatkowego napowietrzania – 5pkt. Łączna ilość 10 + 5 + 5 pkt. = 20 pkt. W celu potwierdzenia doświadczenia poszczególnych ekspertów, Wykonawca przedstawi dokument w postaci opisu doświadczenia zawodowego poszczególnych ekspertów z podaniem podstawowych parametrów realizowanych projektów, wyszczególnieniem opisu pełnionej funkcji oraz parametrów technicznych przedsięwzięcia potwierdzających spełnienie wymogów kryterium, a także daty ich realizacji oraz dane teleadresowe Zamawiającego i realizowanego obiektu. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia/instalacje spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie właściwej jakości i oceny technicznej proponowanych rozwiązań Oferent musi wykazać się następującymi dokumentami: - karta katalogowa urządzenia/instalacji z opisem budowy i pracy urządzenia/instalacji, - opis rozwiązań umieszczony w koncepcji technologicznej będącej załącznikiem do oferty, - wykaz pracujących wg oferowanych rozwiązań urządzeń/instalacji na istniejących oczyszczalniach ścieków wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych instalacji i danych kontaktowych. Do oceny przyznanej punktacji przyjmuje się rzeczywiste parametry techniczne i cechy jakościowe oferowane typu urządzenia pracującego na tożsamych instalacjach ( oczyszczalniach ścieków). Przez tożsame instalacje należy rozumieć oczyszczalnie ścieków na których funkcjonuje oferowany typ instalacji. Jako potwierdzenie efektów pracy przyjętego rozwiązania technicznego, Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzających spełnienie wymogów kryterium. Wykonawca przedstawi wszelkie dane teleadresowe użytkownika obiektu w którym zainstalowany został i jest eksploatowany typ instalacji określony w kryterium oraz dane osoby lub osób kontaktowych do ewentualnej weryfikacji założonych technicznych 23.3 Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. 23.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 23.5 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 48
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 52

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - dokumentację projektową dla 2 inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - dokumentację projektową dla 1 zadania o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - 2 inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
W ogłoszeniu powinno być: 12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - dokumentację projektową dla 2 inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - dokumentację projektową dla 1 inwestycji budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - 2 inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie - 1 inwestycję budowlaną polegająca na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3ścieków na dobę i wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia(dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru) 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.-kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana dopełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 65). 12.3. Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-27, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 12.3. Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 13.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1)kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 13.3. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia na str. internetowej informacji, o której mowa w pkt. 13.2., w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Fakultatywny wzór stanowi załącznik do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 13.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: 1) Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 4) W sytuacji o której mowa w pkt. 3 Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 13.4. ppkt 6 – 14 tego podmiotu. 13.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 13.4. ppkt 7 – 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) o których mowa w pkt 13.4. ppkt 6 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i6 PZP. 13.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.6. ppkt. 1 lit. a),zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 13.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 13.9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 13.10. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; d. dokumenty, o których mowa w pkt 13.4. lit. 6 – 14 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; f. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; g. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 13.11. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Z-jącego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 13.4.należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 13.12. Oświadczenia, wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego uprawnione. 13.13. Dokumenty inne niż oświadczenia, wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 13.15. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. 13.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lubart. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60i 1051), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769); 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zaczyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. oraz zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 PZP: Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz.2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp: Wykluczenie wykonawcy następuje: 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy PZP,jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 2) w przypadkach, o których mowa: a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art.. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy PZP, b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy PZP - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy PZP lub art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Pzp: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy Pzp: W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem wykonawcy,zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy PZP, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych