Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510416329-N-2021 z dnia 2021-02-16 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kielce

Ogłoszenie nr 540397950-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 777148-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Nr 2, Krajowy numer identyfikacyjny 29267372900000, ul. ul. Jagiellońska  90, 25-734  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 367 61 83, e-mail zsp1@poczta.onet.pl, faks 41 367 69 32.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs2-kielce.pl/index.php/zamowienia
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: - na Część I - 1 000,00 zł (słownie: tysięcy złotych) - na Część II - 5 500,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) - na Część III - 300,00 zł (słownie: czterysta złotych)
W ogłoszeniu powinno być: - na Część I - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - na Część II - 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) - na Część III - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych