Ogłoszenie nr 540427479-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Uniejów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776318-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Uniejów, Krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13, 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.uniejow.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 9.2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.3.1. pieniądzu, 9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 9.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony „Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów” nr sprawy: ZP.271.40.2020 EL w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 9.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów” nie otwierać przed 12 kwietnia 2021 r. godz. 13:30 9.8. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9.9. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 9.9.1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 9.9.2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); 9.9.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 9.9.4. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 9.10. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta zostanie odrzucona. 9.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta, itp. 9.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 9.2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.3.1. pieniądzu, 9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 9.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony „Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów” nr sprawy: ZP.271.40.2020 EL w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 9.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów” nie otwierać przed 22 kwietnia 2021 r. godz. 13:30 9.8. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9.9. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 9.9.1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 9.9.2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); 9.9.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 9.9.4. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 9.10. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta zostanie odrzucona. 9.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta, itp. 9.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12.04.2021, godzina: 13:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.04.2021, godzina: 13:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych