Ogłoszenie nr 500056033-N-2018 z dnia 14.03.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528891-N-2018
Data: 09/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2, 15865   Białystok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, e-mail ps4@um.białystok.pl, faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (url): http://ps4.bialystok.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający wymaga dostarczenia nowego asortymentu. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru lub innej formy potwierdzenia dostarczonego asortymentu - bez zastrzeżeń.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych