Ogłoszenie nr 540253678-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.
Raciążek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624347-N-2019
Data: 19/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, Krajowy numer identyfikacyjny 91086186400000, ul. ul. Przedmiejska  1, 87-721  Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 831 000, e-mail spzlo@spzlo-raciazek.pl, faks 542 831 003.
Adres strony internetowej (url): www.spzlo-raciazek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-27, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-02, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych