Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540015552-N-2019 z dnia 24-01-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504223-N-2019
Data: 16/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32583100000, ul. ul. Lubicz  46, 31512   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 4241824, 4241737, 4241700, e-mail bogumila.kurzydlo@ib-pan.krakow.pl, faks 124 219 790.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 28-01-2019, godz. 9.00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 01-02-2019, godz. 9.00.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych