Ogłoszenie nr 540221693-N-2020 z dnia 06.11.2020 r.
Lesko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605798-N-2020
Data: 04/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Leski, Krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1, 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, e-mail promocja@powiat-lesko.pl, faks 13 4697130.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-leski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 rok w kwocie 2 037 453,77 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 898 806,00 zł. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2030 r. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu od dnia podpisania umowy do dnia 11.12.2020 r Spłata kredytu dokonywana będzie w 120 ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli dzień płatności raty i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy to termin płatności upływać będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony termin. W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku. Harmonogram spłat kredytu: - Pierwsza rata wyrównawcza (płatna w dniu 31.01.2021r.) w kwocie 24 567,77 zł. - Druga rata (płatna w dniu 28 lutego 2021 r.) w kwocie 24 468,00 zł. - Kolejne 118 rat począwszy od dnia 31 marca 2021 do dnia 31 grudnia 2030r. po 24 468,00 zł. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1 M z notowań z na dzień 04.11.2020 na potrzeby badania ofert. Kredyt może być niewykorzystany w całości. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ Pobranie kredytu – jednorazowo w okresie od podpisania umowy do dnia 11.12.2020 r. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę. Dla umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego (kredytobiorcy) do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: - sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, - sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok, - opinia RIO w Rzeszowie dotyczącą możliwości sfinansowania planowanego na 2020 rok deficytu budżetu oraz dotyczącą prognozy długu, - uchwała budżetowa Powiatu Leskiego na 2020rok, - uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2020 – 2043, - prognoza obejmująca ocenę sytuacji finansowej powiatu do końca okresu kredytowania, - opinia RIO w Rzeszowie dotyczącą możliwości spłaty kredytu przez powiat, - uchwała Rady Powiatu w Lesku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, - wykaz instytucji, w których Powiat Leski korzysta z kredytów długoterminowych-zadłużenie według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Informacje dodatkowe: Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem. Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne. Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych. .Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), wymaga zatrudnienia przez Bank na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t j. Dz. U.2020.1320 ), tj. osób wykonujących czynności faktyczne związane z udzielaniem kredytu, w tym czynności związane z obsługą księgową kredytu. W trakcie realizacji zamówienia Kredytobiorca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Banku odnośnie spełniania przez Bank lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kredytobiorca uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kredytobiorcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) Bank przedłoży Kredytobiorcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę : a) oświadczenie Banku o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Kredytobiorcy, oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Banku; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Bank kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Banku; kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Z tytułu niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Kredytobiorca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank kary umownej w kwocie 2.000,-zł dwa tysiące złotych). Niezłożenie przez Bank w wyznaczonym przez Kredytobiorcę terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Bank zobowiązany jest do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji przedmiotu umowy
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 rok w kwocie 2 037 453,77 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 898 806,00 zł. Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2030 r. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2020 r . Spłata kredytu dokonywana będzie w 120 ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli dzień płatności raty i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy to termin płatności upływać będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ustalony termin. W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o założenie iż liczba dni występującą w danym roku wynosi 365. Harmonogram spłat kredytu: Pierwsza rata wyrównawcza (płatna w dniu 31.01.2021r.) w kwocie 24 567,77 zł. Druga rata (płatna w dniu 28 lutego 2021 r.) w kwocie 24 468,00 zł. Kolejne 118 rat począwszy od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. po 24 468,00 zł. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1 M z notowań na dzień 04.11.2020 na potrzeby badania ofert. Kredyt może być niewykorzystany w całości. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ Pobranie kredytu – jednorazowo w okresie od podpisania umowy do dnia 28.12.2020 r. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę. Dla umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego (kredytobiorcy) do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: - sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, - sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok, - opinia RIO w Rzeszowie dotyczącą możliwości sfinansowania planowanego na 2020 rok deficytu budżetu oraz dotyczącą prognozy długu, - uchwała budżetowa Powiatu Leskiego na 2020rok, - uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2020 – 2043, - prognoza obejmująca ocenę sytuacji finansowej powiatu do końca okresu kredytowania, - opinia RIO w Rzeszowie dotyczącą możliwości spłaty kredytu przez powiat, - uchwała Rady Powiatu w Lesku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, - wykaz instytucji, w których Powiat Leski korzysta z kredytów długoterminowych-zadłużenie według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Informacje dodatkowe: Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem. Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne. Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych. Wszelkie dokumenty oraz sprawozdania zamieszczone będą na stronie www.powiat-leski.pl w zakładce Sprawozdania finansowe (lewa kolumna, dział Starostwo Powiatowe). Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wymaga zatrudnienia przez Bank na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t j. Dz. U. 2020 poz. 1320), tj. osób wykonujących czynności faktyczne związane z udzielaniem kredytu, w tym czynności związane z obsługą księgową kredytu. W trakcie realizacji zamówienia Kredytobiorca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Banku odnośnie spełniania przez Bank lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kredytobiorca uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kredytobiorcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) Bank przedłoży Kredytobiorcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę : a) oświadczenie Banku o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Kredytobiorcy, oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Banku; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Bank kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wyżej wymienione oświadczenie Banku; kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Z tytułu niespełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kredytobiorca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Bank kary umownej w kwocie 2.000,-zł dwa tysiące złotych). Niezłożenie przez Bank w wyznaczonym przez Kredytobiorcę terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Bank wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Bank zobowiązany jest do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji przedmiotu umowy. Odsetki zostaną naliczane od momentu uruchomienia kredytu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-12, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-27, godzina: 14:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych