Ogłoszenie nr 500073734-N-2018 z dnia 06.04.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534237-N-2018
Data: 23/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Białostocki Ośrodek Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 366210700, ul. Legionowa  5, 15-281   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 424 823, e-mail administracja@bok.bialystok.pl, faks 857 447 023.
Adres strony internetowej (url): www.bok.bialystok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. w Białymstoku, nr PKO S.A., nr 37 1240 5211 1111 0010 3558 4150, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł przetargu jakiego dotyczy.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. w Białymstoku, nr PKO S.A., nr 86 1240 5211 1111 0010 7179 3950, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł przetargu jakiego dotyczy.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych