Ogłoszenie nr 500018759-N-2017 z dnia 28.08.2017 r.
Pleszew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563695-N-2017
Data: 04/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 25090997500000, ul. ul. Malinie  42546, 63300   Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 428 365, e-mail ptbspleszew@post.pl, faks 627 428 365.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na wzniesieniu nowego, przynajmniej 12-sto mieszkaniowego budynku mieszkalnego;
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na wzniesieniu nowego, przynajmniej 12-sto mieszkaniowego budynku mieszkalnego lub dwie roboty polegające na wzniesieniu nowych 12-stu budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych