Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540007191-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 664481-N-2018
Data: 28/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 100077301, ul. Piotrkowska  190, 90-368  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, e-mail zamowienia@lsi.net.pl, faks +48426649102.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lsi.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-16, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-30, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych