Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510549385-N-2020 z dnia 2020-12-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Pruszcz

Ogłoszenie nr 540532462-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.
Pruszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540223532-N-2020
Data: 04/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 09292464600000, ul. Wyzwolenia   1, 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48525627099, 0525624323, e-mail spolka.blysk@poczta.onet.pl, inwestycje@pruszcz.pl, faks +48525627099.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: Rozdz. XIII pkt 4
W ogłoszeniu jest: 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w siedzibie Spółki, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), kopię wadium wpiąć do oferty.
W ogłoszeniu powinno być: 4. „Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w siedzibie Spółki, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), kopię wadium wpiąć do oferty. W przypadku wadium wniesionego w postaci elektronicznej- w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail): spolkablysk@poczta.onet.pl przed upływem terminu składania ofert. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego od gwaranta.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: Rozdział XIII pkt 6
W ogłoszeniu jest: 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
W ogłoszeniu powinno być: 6. „Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7b UPZP, za wyłączeniem potwierdzenia wadium wnoszonego w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego lub w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia, przekazanego Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail): spolkablysk@poczta.onet.pl, przed upływem terminu składania ofert.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: Rozdział XV pkt 13
W ogłoszeniu jest: Nr sprawy 1/2020 Nie otwierać przed dniem: 07.12.2020 r. godz. 9.50
W ogłoszeniu powinno być: Nr sprawy 1/2020 Nie otwierać przed dniem: 11.12.2020 r. godz. 9.50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: Rozdział XVI pkt 1
W ogłoszeniu jest: 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pruszcz, ul. Wyzwolenia 1, w terminie do 07.12.2020 r., do godziny 9:50
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pruszcz, ul. Wyzwolenia 1, w terminie do 11.12.2020 r., do godziny 9:50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: Rozdział XVI pkt 2
W ogłoszeniu jest: 2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 1 w Pruszczu na I piętrze w sali konferencyjnej, w dniu 07.12.2020 r., o godzinie 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 1 w Pruszczu na I piętrze w sali konferencyjnej, w dniu 11.12.2020 r., o godzinie 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych