Ogłoszenie nr 540402193-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Zielona Góra :
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 770504-N-2020
Data: 23/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 97792414700000, ul. ul. Licealna  9, 65-417  Zielona Góra , woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3282318, 3282275, e-mail bzp@uz.zgora.pl, faks 68 3282275.
Adres strony internetowej (url): www.adm.uz.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 25.01.2021, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych