Ogłoszenie nr 540249832-N-2019 z dnia 20.11.2019 r.
Harasiuki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621764-N-2019
Data: 13/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Harasiuki, Krajowy numer identyfikacyjny 83040937600000, ul. Harasiuki  112 A, 37-413  Harasiuki, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 791 306, e-mail przetargi@harasiuki.pl, faks 158 791 306.
Adres strony internetowej (url): bip.harasiuki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 2019-11-21, godzina 10:00. Skrócenie terminu składania wniosków ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. język polski.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data 2019-11-25, godzina 10:00. Skrócenie terminu składania wniosków ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. język polski.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych