Ogłoszenie nr 540025593-N-2019 z dnia 08.02.2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510253-N-2019
Data: 04-02-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 9044980400000, ul. ul. Gdańska  , 85006   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrażania serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego Radio PiK S.A.. Oprogramowanie, które ma być dostarczone musi być zgodne z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Oprogramowanie to będzie zainstalowane na serwerze wyposażonym w dwa procesory z 18 rdzeniami każdy. 2. Wymaga się dostarczenia licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz ze wsparciem technicznym producenta na 3 lata: Veeam Availability Suite Enterprise Plus (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) lub równoważne. 3. Wymaga się dostarczenia dwóch licencji na oprogramowanie do wirtualizacji wdrażanego przez Zamawiającego serwera wraz ze wsparciem technicznym producenta na 3 lata: VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor lub równoważne, 4. Wymaga się dostarczenia licencji na system operacyjny maszyn wirtualnych na wdrażanym przez Zamawiającego serwerze: Microsoft Windows Server 2012R2 Datacenter lub Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Datacenter, Reseller Option Kit Polish SW z możliwością obniżenia wersji do 2012 lub równoważne. 5. Wykonawca, który powołuje się na produkt równoważny, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są zgodne z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaoferuje oprogramowanie równoważne Zamawiający wymaga aby przeprowadził on instalację próbną, która potwierdzi zgodność z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Informacje na temat funkcjonalności oprogramowania zawarte są Opisie Przedmiotu Zamówienia. 6. Dostawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do: 1) Dostarczenia licencji oprogramowania zgodnego z opisem zamieszczonym w niniejszym dokumencie na adres Zamawiającego: Oprogramowanie winno być przekazane na nośnikach danych bądź w postaci klucza licencyjnego pozwalającego na jego pobranie. 2) Przekazanie prawidłowych licencji spełniających wymogi zamawiającego zapisane w niniejszym dokumencie zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru, który powinien być podpisany przez wskazanych przedstawicielach Dostawcy i Zamawiającego. 7. Wymagania ogólne: 1) Dostawca przekaże Zamawiającemu licencje do zainstalowania oprogramowanie na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz w szczególności na następujących polach eksploatacji: normalnego używania i korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. 2) Oferowane licencje muszą pochodzić z legalnego źródła i z polskiej dystrybucji. 3) Licencje muszą zapewniać możliwość współdziałania z posiadanymi prze Zamawiającego licencjami systemów Microsoft Windows Server Standard 2012. 4) Licencje na dostarczone oprogramowanie są nieograniczone w czasie. 5) Wykonawca na swój wyłączny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zapewniając transport z wniesieniem do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SIWZ oraz postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrażania serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego Radio PiK S.A.. Oprogramowanie, które ma być dostarczone musi być zgodne z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Oprogramowanie to będzie zainstalowane na serwerze wyposażonym w dwa procesory z 18 rdzeniami każdy. 2. Wymaga się dostarczenia licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz ze wsparciem technicznym producenta na 3 lata: Veeam Availability Suite Enterprise Plus (includes Backup & Replication Enterprise Plus + Veeam ONE) lub równoważne. 3. Wymaga się dostarczenia dwóch licencji na oprogramowanie do wirtualizacji wdrażanego przez Zamawiającego serwera wraz ze wsparciem technicznym producenta na 3 lata: VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor lub równoważne, 4. Wymaga się dostarczenia licencji na system operacyjny maszyn wirtualnych na wdrażanym przez Zamawiającego serwerze: Microsoft Windows Server 2012R2 Datacenter lub Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Datacenter, Reseller Option Kit English SW z możliwością obniżenia wersji do 2012 lub Microsoft Windows Server DC Core License WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP lub równoważne. 5. Wykonawca, który powołuje się na produkt równoważny, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są zgodne z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaoferuje oprogramowanie równoważne Zamawiający wymaga aby przeprowadził on instalację próbną, która potwierdzi zgodność z posiadanym już oprogramowaniem działającym w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-02-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-02-14, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych