Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500049911-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 523327-N-2018
Data: 28/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Krajowy numer identyfikacyjny 00032698300000, ul. ul. Radzikowskiego  152, 31342   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6628000, 6628097, e-mail magdalena.zydek@ifj.edu.pl; kinga.zajaczkowska@ifj.edu.pl, faks 12 6628458.
Adres strony internetowej (url): www.ifj.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-08, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych