Ogłoszenie nr 540227014-N-2020 z dnia 13.11.2020 r.
Świlcza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 608386-N-2020
Data: 09/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Świlcza, Krajowy numer identyfikacyjny 69058214000000, ul. Świlcza  168, 36-072  Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8670100, 8670133, e-mail przetargi@swilcza.com.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.swilcza.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: 1) ogrodzenia działki pawilonu sportowego w Woliczce, 2) ogrodzenia boiska sportowego w Mrowli, 3) ogrodzenia placu zabaw Trzciana Cegielnia, 4) ogrodzenia terenu szkoły Zespołu Szkół w Dąbrowie strona wschodnia i południowa, oraz 5) remont ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Świlczy w zakresie: a) prace rozbiórkowe, b) prace montażowe. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: 1) ogrodzenia działki pawilonu sportowego w Woliczce, 2) ogrodzenia boiska sportowego w Mrowli, 3) ogrodzenia placu zabaw Trzciana Cegielnia, 4) ogrodzenia terenu szkoły Zespołu Szkół w Dąbrowie strona wschodnia i południowa,5) ogrodzenie wiaty na stadionie w Rudnej Wielkiej oraz 6) remont ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Świlczy w zakresie: a) prace rozbiórkowe, b) prace montażowe. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych