Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500214459-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609094-N-2018
Data: 27.08.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32577100000, ul. ul. Nowy Świat  72, 00330   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 826 99 45, e-mail kadry@ibl.waw.pl, faks 22 826 99 45.
Adres strony internetowej (url): www.ibl.waw.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: par.2
Punkt: 3,5,6,7,8,9,10
W ogłoszeniu jest: 3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy: a) dostarczony w ramach realizacji przedmiotu Umowy, wyprodukowany jest zgodnie z normą systemu zarządzania jakością ……… b) posiada dokument Deklaracji zgodności CE, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę Urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej, c) posiada Certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych Urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych), 5. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy niniejszym przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania będącego częścią Przedmiotu Umowy, nieograniczone w czasie i terytorium, które upoważniają Zamawiającego do korzystania z ww. utworów na następujących polach eksploatacji: a) trwałe łub czasowe utrwalenie na nośnikach komputerowych oraz sporządzenie odpowiedniej liczby kopii jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, b) udostępnianie pracownikom Zamawiającego, c) korzystanie z oprogramowania w celach komercyjnych, informacyjnych i marketingowych, d) wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, e) korzystanie w środowisku wirtualnym, f) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, g) rozpowszechnianie, w tym użyczenie, najem i odpłatne licencjonowanie programu komputerowego lub jego kopii. 6. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do oprogramowania tj. wyraża zgodę na tworzenie opracowań oprogramowania, tworzenie nowych wersji, przeróbki i adaptacji oprogramowania (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), z zastrzeżeniem zachowania rzetelności naukowej, oraz korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 7. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do oprogramowania, na innych polach eksploatacji, niż określone w ust. 3 powyżej, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i po dokonaniu stosownych ustaleń, Strony w odpowiednim terminie, zawrą stosowną umowę na tych polach eksploatacji, na warunkach uzgodnionych przez Strony. 8. Zamawiający wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy, nabywa również na własność egzemplarze dostarczonego oprogramowania. 9. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich roszczeniach osób trzecich zgłaszanych do przedmiotu Umowy. 10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym niniejszą Umową.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie w ramach przedmiotu umowy: a) dostarczony w ramach realizacji przedmiotu Umowy, wyprodukowany jest zgodnie z normą systemu zarządzania jakością certyfikat ISO 9001:2008 b) posiada dokument Deklaracji zgodności CE, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę Urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej, c) posiada Certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych Urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych), 4. Wykonawca będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, zakres, a w szczególności termin realizacji umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu licencję do oprogramowania będącego częścią Przedmiotu umowy.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych