Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540098477-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.
Płock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546871-N-2019
Data: 14/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 30156900000000, ul. ul. Kolegialna  17, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 678 452, e-mail u.zolek@mwomp.pl, faks 242 628 842.
Adres strony internetowej (url): www.mwomp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-28, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych