Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510408154-N-2021 z dnia 2021-01-25 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nowogród Bobrzański

Ogłoszenie nr 540404647-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.
Nowogród Bobrzański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772186-N-2020
Data: 28/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81102973000000, ul. ul. Dąbrowskiego  10, 66-010  Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 327 65 50, e-mail mgzgkim@wp.pl, faks 68 327 64 67.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 25 000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Żagań Oddział Nowogród Bobrzański, 86-96570007-0020-0205-9109-0001. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione w przypadku uznania jej wpływu na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2.2- 2.5 SIWZ, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia, którego beneficjentem musi być Zamawiający. 5. Poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 1, 2, 3 P.z.p., oraz muszą gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, przewidzianych w art. 148 ust. 1 P.z.p. 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcja, spółki cywilne) dokument zabezpieczenia, składany był wspólnie, tzn. w dokumencie zabezpieczenia muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie występujący o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 P. z. p. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, określony w SIWZ na potrzeby wnoszenia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały okres jej obowiązywania. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu jest wnoszone na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający dokona zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 151 P. z. p.
W ogłoszeniu powinno być: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1,5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, przewidzianych w art. 148 ust. 1 P.z.p. 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcja, spółki cywilne) dokument zabezpieczenia, składany był wspólnie, tzn. w dokumencie zabezpieczenia muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie występujący o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 P. z. p. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, określony w SIWZ na potrzeby wnoszenia wadium. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały okres jej obowiązywania. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu jest wnoszone na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający dokona zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 151 P. z. p.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych