Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540082805-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542111-N-2019
Data: 26/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Zakład Usług Komunalnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 25158094500000, ul. ul. Kasztanowa  18, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 747 36 80, e-mail zukjarocin@vp.pl, faks 62 747 90 33.
Adres strony internetowej (url): www.zuk-jarocin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP - karty katalogowe produktu lub inny dokument, który będzie potwierdzał wymagane w SIWZ parametry opraw oświetleniowych.
W ogłoszeniu powinno być: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP - karty katalogowe produktu lub inny dokument, który będzie potwierdzał wymagane w SIWZ parametry opraw oświetleniowych. - dokumenty potwierdzające pełną kompatybilność opraw ze systemem sterowania zastosowanym we wcześniej wykonanym Etapie - I inwestycji który, umożliwia sterowanie oprawą zgodnie z dokumentacją projektową. - sterowanie linii oświetleniowej wybudowanej w etapie - I inwestycji opiera się na systemie STREET LIGHT CONTROL.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych