Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510008731-N-2020 z dnia 2020-01-16 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Lesko

Ogłoszenie nr 540260318-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.
Lesko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626635-N-2019
Data: 22/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Leski, Krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1, 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, e-mail promocja@powiat-lesko.pl, faks 13 4697130.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-leski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-03, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 08:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych