Ogłoszenie nr 540402198-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Bielsko-Biała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776924-N-2020
Data: 31.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.01.2021 , godzina: 12:00 ,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27.01.2021 , godzina: 12:00 ,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych